Cart (0)


DA460

UKRAINE - JOURNEY TO FREEDOM 2CDs

Regular price $29.95

Piano-violin duo perform Kosenko, Skoryk, Liatoshynsky, Shchetynsky, Silvestrov, Stankovych, Kryvopust in a celebration of a century of Ukr. Music.